Karabagh Kelim

Kaukasus

19. Jahrhundert

315 x 225 cm